Dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej  lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Od chwili objęcia dziecka obowiązkiem szkolnym ma ono prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola lub szkoły, która może zapewnić formę kształcenia wybraną przez rodziców (ogólnodostępną, integracyjną lub specjalną). Nie ma znaczenia, czy dziecko uczęszcza do placówki publicznej czy niepublicznej.

Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka. Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub dofinansowanie dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych) należy złożyć   w Urzędzie Gminy wniosek wraz z wymaganymi dokumentem potwierdzającym uprawnienia ucznia do dowozu. Zwrot kosztów przejazdu uprawnionym uczniom odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Urzędem Gminy i rodzicem (prawnym opiekunem ucznia), jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie.

WAŻNE: W ostatnich interpretacjach Ministerstwo Edukacji Narodowej doprecyzowało, że dowóz przysługuje do najbliższej szkoły/przedszkola, które prowadzi edukację w formie wybranej przez rodzica i jednocześnie zapewnia realizację specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka. Oznacza to, że rodzic może uzyskać dowóz np. do przedszkola ogólnodostępnego odległego od miejsca zamieszkania, jeżeli udowodni, że właśnie ta placówka (a nie inne położone bliżej domu) będzie realizować zalecenia z orzeczenia.

Bezpłatny dowóz należy się:
• wszystkim dzieciom z niepełnosprawnościami, uczęszczającym do zerówek,
• uczniom szkół podstawowych i gimnazjów – bez względu na rodzaj niepełnosprawności,
• uczniom szkół ponadgimnazjalnych z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do ukończenia 21. roku życia,
• dzieciom młodzieży uczęszczającym na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – do ukończenia 25. roku życia.

Prawo nakłada na jednostki samorządu terytorialnego bezwzględny obowiązek dowozu. Nie ma znaczenia, że np. gmina nie dysponuje odpowiednio przystosowanym samochodem.

Rodzice mają prawo, a nie obowiązek korzystania z dowozu organizowanego przez gminę.

Gmina realizuje obowiązek organizacji bezpłatnego transportu poprzez:

  • zapewnienie własnego środka transportu, np. busa,
  • zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna

Decyzja o formie dowozu zależy tylko od rodziców. Jednostka samorządu terytorialnego nie może zmusić rodziców do samodzielnego dowozu dziecka, rodzice mogą też nie zgodzić się na podpisanie umowy, jeżeli np. nie odpowiada im sposób rozliczania kosztów. W takiej sytuacji obowiązek dowozu nadal spoczywa na gminie.