Odraczanie obowiązku szkolnego

Jeśli dziecko nie wykazuje gotowości szkolnej, rodzice mogą wystąpić z wnioskiem o odroczenie o rok obowiązku szkolnego. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty decyzję o odroczeniu podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa prawna:
art. 16 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami).

Dziecko, które otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną po złożeniu odpowiedniego wniosku, może być przyjęte do przedszkola, nawet jeśli ma więcej niż 6 lat. Nie może jednak uczęszczać do przedszkola dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym skończy 8 lat. Obowiązek szkolny dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat (przepis wszedł w życie 1 września 2014 r.). Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zapoznaniu się z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Odroczenie obowiązku szkolnego dotyczyć może również przypadków uzasadnionych ważnymi przyczynami losowymi, zdrowotnymi lub innymi. W takiej sytuacji dziecko, jeśli nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, może być odroczone, jednak nie dłużej niż o rok.
 

Odroczenie obowiązku szkolnego dotyczy:
• dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 8 lat),
• przypadków uzasadnionych ważnymi przyczynami (nie dłużej niż rok).