Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Stowarzyszenie Równa Szansa na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju w Skawinie

Stowarzyszenie Równa Szansa na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju w Skawinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Stowarzyszenie Równa Szansa na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju w Skawinie .

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
 • zdjęcia opublikowane na stronie częściowo nie posiadają opisów alternatywnych
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
 • strona nie posiada wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik, filmów posiadających napisy dla osób głuchy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-10-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Stowarzyszenie Równa Szansa na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju w Skawinie
 • E-mail: kontakt@rownaszansa.pl 
 • Telefon: +48572249613

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: ZARZĄD Stowarzyszenia Równa Szansa na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju w Skawinie
 • Adres: ul Kopernika 39, 32-050 Skawina
 • E-mail: kontakt@rownaszansa.pl 
 • Telefon: +48572249613

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektoniczna

Nie mamy dostępności architektonicznej. Skontaktuj się z nami, umówimy się w dogodnym dla Ciebie miejscu.

Kontakt:

+48 572 249 613

+48 516 317 138