Nasz statut

STATUT STOWARZYSZENIA

„RÓWNA SZANSA”

na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju w Skawinie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie „Równa Szansa” na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy   ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

§2.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Skawina.
 2. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§3.

Stowarzyszenie może posiadać i używać znaku graficznego (logo), którego wzór określi Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.

Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną o treści ustalonej przez Zarząd.

§4.

Czas trwanie Stowarzyszenia jest nieoznaczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego Statutu.

§5.

1.Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

§6.

Stowarzyszenie może posiadać biura regionalne.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§7.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. działanie na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju
 2. działanie na rzecz rodzin dzieci z zaburzeniami rozwoju
 3. uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób dotkniętych niepełnosprawnością
 4. propagowanie wiedzy na temat zaburzeń rozwoju, autyzmu oraz problemów
 5. z nimi związanych w społeczeństwie;
 6. zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczaniu na rzecz integracji społecznej osób dotkniętych zaburzeniami rozwoju,.
 7. . Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowisku
 8. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 9. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych),
 10. Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych
 11. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
 12. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
 13. działalność wspomagająca wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób będących w trudnej sytuacji materialnej,
 14. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
 15. działalność mająca na celu modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne
 16. organizacja miejsc opieki dla dzieci do lat trzech,
 17. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
 18. działalność mająca na celu likwidację barier w komunikowaniu się,
 19. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej,
 20. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 21. tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej.
 22. promocja i organizacja wolontariatu,
 23. Wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży
 24. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

§8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pełnienie dyżurów członków Stowarzyszenia jako podstawowej formy pierwszego kontaktu z poszukującymi pomocy
 2. Prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej
 3. Prowadzenie grup rozwojowych i grup wsparcia psychicznego
 4. organizowanie lub finansowanie terapii, leczenia i rehabilitacji, względnie innych działań terapeutycznych, odpłatnych i nieodpłatnych, dla dzieci i młodzieży zaburzeniami rozwoju,;
 5. organizowanie lub finansowanie szkoleń dla wolontariuszy, którzy pracować będą z osobami dotkniętymi zaburzeniami rozwoju oraz tworzenie bazy danych wolontariuszy;
 6. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia poprzez oddziały terenowe Stowarzyszenia bądź inne podmioty (mogą to być również podmioty nieposiadające osobowości prawnej),
 7. organizowanie spotkań, prelekcji, wykładów, grup wsparcia, szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów;
 8. współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą osobom z zaburzeniami rozwoju, w tym udzielanie im potrzebnego wsparcia
 9. organizowanie zbiórek pieniężnych, aukcji na cele statutowe;
 10. uzyskiwanie dotacji, grantów i innego wsparcia finansowego ze środków publicznych i   prywatnych, a także ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł;
 11. organizowanie wyjazdów integracyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju,
 12. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci
  i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
 13. uzyskiwanie środków finansowych z darowizn, zapisów, przychodów ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych lub z inwestowania tych środków w papiery wartościowe lub instrumenty finansowe;
 14. opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej,
 15. organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
 16. współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
 17. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
 18. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
 19. prowadzenie własnej działalności charytatywnej.

§9

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. organizowania terapii, leczenia i rehabilitacji, względnie innych działań terapeutycznych, dla dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami rozwoju,
 2. organizowania szkoleń dla wolontariuszy, którzy pracować będą z dziećmi i młodzieżą dotkniętą zaburzeniami rozwoju;
 3. organizowania spotkań, prelekcji, wykładów, grup wsparcia, szkoleń ;
 4. organizowania spotkań, prelekcji, szkoleń , podnoszenia kwalifikacji dla Członków Stowarzyszenia
 5. organizowania wyjazdów integracyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju

§10

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

 1. Stowarzyszenie zrzesza Członków Zwyczajnych, Członków Honorowych oraz Członków Wspierających.
 2. Członkiem Zwyczajnym może być pełnoletni obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, jak również cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Członkiem Honorowym może zostać osoba o szczególnych zasługach dla Stowarzyszenia.
 4. Członkiem Wspierającym może zostać osoba prawna

Nabycie członkostwa zwykłego i wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu.

Tytuł Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków.

§12

 1. Członkowie Zwyczajni zobowiązani są do:

a) przestrzegania postanowień Statutu;

b) realizowania celów Stowarzyszenia poprzez uczestnictwo w jego pracach;

c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia;

d) regularnego comiesięcznego opłacania składek członkowskich, nie później niż do dnia 15 każdego miesiąca.

 1. Członkowie Honorowi zobowiązani są do:

a) przestrzegania postanowień Statutu;

b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

Członkowie Wspierający wspierają działalność Stowarzyszenia w sposób uzgodniony z

Zarządem oraz przez opłacanie składek członkowskich. Wysokość składek ustala Zarząd w

porozumieniu z Członkiem wspierającym..

§13

 1. Członkowie Zwyczajni mają prawo uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, a w

szczególności:

a) wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia;

b) brać udział w obradach Walnego Zebrania Członków;

c) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;

d) korzystać z mienia Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd;

e) korzystać z rekomendacji, gwarancji, poradnictwa i opieki Stowarzyszenia.

Członkowie Honorowi i Członkowie Wspierający korzystają z praw wymienionych w ust. 1 lit. c – e, oraz mogą brać udział w obradach Walnego Zebrania Członków bez prawa głosu.

§14

 1. Utrata członkostwa następuje poprzez:

a) złożenie przez Członka Stowarzyszenia pisemnej dobrowolnej rezygnacji z członkostwa;

b) śmierć Członka Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną;

c) utratę osobowości prawnej przez Członka Stowarzyszenia będącego osobą prawną albo wszczęcie wobec niego postępowania upadłościowego;

d) uprawomocnienie się uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia, podjętej w przypadku:

– nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, w szczególności w co najmniej 3 kolejnych obradach Walnego Zebrania Członków,

– zalegania przez Członka Stowarzyszenia z opłacaniem składek członkowskich za okres co najmniej sześciu miesięcy,

– innego ciężkiego naruszenia przez Członka Stowarzyszenia postanowień Statutu.

 1. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 1 lit. d, może zostać zaskarżona przez Członka Stowarzyszenia w drodze odwołania wnoszonego do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, a gdy uchwała została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia. Zarząd obowiązany jest przedstawić odwołanie na najbliższym Walnym  Zebraniu Członków, które podejmuje ostateczną decyzję w przedmiocie skreślenia z listy członków w drodze uchwały.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§15.

 1. Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

 §16

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata. Mandat członków Zarządu przedłuża się jednak do czasu powołania nowego Zarządu.
 1. Członków organów Stowarzyszenia, o których mowa w § 12 pkt 2 – 3 Statutu, powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka powołanego w trakcie danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków organu Stowarzyszenia.
 2. Jeżeli w składzie organu Stowarzyszenia zachodzą braki uniemożliwiające jego działanie, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Jeżeli braki uniemożliwiające działanie dotyczą Zarządu, Komisja Rewizyjna obowiązana jest niezwłocznie zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków dokona wyboru uzupełniającego do danego organu.
 3. Członek organu Stowarzyszenia może złożyć dobrowolną rezygnację z pełnionej funkcji.

§17.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;

b) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

f) udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;

g) nadawanie tytułu Członka Honorowego;

h) rozpatrywanie wniosków Członków i organów Stowarzyszenia;

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu Członka Stowarzyszenia z listy członków;

j) ustalanie wysokości składek członkowskich,

k) dokonywanie zmian Statutu;

l) rozwiązanie Stowarzyszenia.

        3. W obradach Walnego Zebrania Członków może brać udział każdy Członek Zwyczajny oraz – bez prawa głosu – Członkowie Honorowi, Członkowie Wspierający i zaproszeni goście.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku, nie później niż 30 czerwca każdego roku. Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 Członków Zwyczajnych.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zebrania. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Członkowi Stowarzyszenia pocztą elektroniczną na podany przez niego adres. W razie niemożności doręczenia z uwagi na nieujawnienie zmiany adresu zamieszkania (siedziby) lub poczty elektronicznej, wysłane zawiadomienie uznaje się za doręczone. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zebrania Członków oraz proponowany porządek obrad.
 3. Dla ważności Walnego Zebrania Członków wymagana jest obecność co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania.
 1. Każdemu Członkowi Zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu, odwołanie Zarządu lub członka Zarządu, odwołanie Komisji Rewizyjnej lub członka Komisji Rewizyjnej, wymaga bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych, zaś uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna być powzięta większością trzech czwartych głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie można zarządzić na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Członków Zwyczajnych stanowiących co najmniej 1/10 części wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
 3. Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin, określający jego organizację i sposób wykonywania czynności.

§18.

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) prowadzenie spraw Stowarzyszenia;

b) reprezentowanie Stowarzyszenia;

c) przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia;

d) sporządzanie sprawozdania finansowego, o ile to wynika z przepisów prawa i przedstawianie go Walnemu Zebraniu Członków;

e) przygotowywanie sprawozdania z działalności;

f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

g) przyjmowanie Członków Zwyczajnych i Członków Wspierających oraz skreślanie ich z listy Członków Stowarzyszenia.

 1. Stowarzyszenie reprezentuje i zaciąga w jego imieniu zobowiązania majątkowe Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród Członków Stowarzyszenia na wspólną kadencję. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Skarbnik i ewentualnie Wiceprezesi, oraz Członkowie Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu w obecności co najmniej połowy członków Zarządu lub w drodze indywidualnego zbierania głosów. Uchwały zapadają większością głosów członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd może uchwalić regulamin, określający jego organizację i sposób wykonywania czynności.

§19.

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działalności Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) składanie Walnemu Zebraniu Członków opinii w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;

b) występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i zwoływanie go w przypadku w statucie przewidzianym,

c) przygotowywanie sprawozdania z działalności.

           3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków na wspólną kadencję. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Komisji o ile wszyscy członkowie Komisji zostali powiadomieni ojej posiedzeniu.
 2. Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§20.

 1. Majątek stowarzyszenia powstaje z:

a) składek członkowskich;

b) darowizn;

c) spadków i zapisów;

d) dochodów z własnej działalności statutowej;

e) dochodów z majątku Stowarzyszenia – z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,;

f) dotacji i ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje.

3. Stowarzyszenie może również świadczyć na rzecz beneficjentów pomoc nieodpłatną lub odpłatną, która to odpłatność pokryje jedynie koszty udzielonej pomocy.

 1. Członkowie Stowarzyszenia mogą pełnić swoje funkcje nieodpłatnie. Stowarzyszenie może także zatrudniać w razie potrzeby osoby spośród lub spoza grona Członków Stowarzyszenia za wynagrodzeniem do wykonywania innych czynności niż pełnienie funkcji w Stowarzyszeniu, w tym w szczególności do wykonywania czynności w ramach realizowanych projektów.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.
 3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
 4. W zakresie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia wprowadza się zakaz:

-udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

– przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub ich pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub ich pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§21

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w przedmiocie:
  2.2 Wydawanie gazet
  2.3 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  2.4 Działalność w zakresie działań dźwiękowych i muzycznych
  2.5 Pozostała działalność wydawnicza
  2.6 Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
  2.7 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  2.8 Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
  2.9 Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  2.10 Działalność organizatorów turystyki
  2.11 Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  2.12 Działalność w zakresie informacji turystycznej
  2.13 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie klasyfikowana
  2.14 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  2.15 Badania rynku i opinii publicznej
  2.16 Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  2.17 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  2.18 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  2.19 Działalność wspomagająca edukację
  2.20 Działalność agencji reklamowych
  2.21 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  2.22 Działalność agencji pracy tymczasowej
  2.23 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
  2.24 Działalność fotograficzna
  2.25 Działalność związana z tłumaczeniami
  2.26 Działalność usługowa związana z administracją i obsługą biura
  2.27 Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
  2.28 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  2.29 Opieka dzienna nad dziećmi
  2.30 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
  2.31 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  2.32 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie klasyfikowana
  2.33 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  2.34 Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
  2.35 Nadawanie programów radiofonicznych
  2.36 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
  2.37 Pozostałe badania i analizy techniczne
  2.38 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie klasyfikowana
  2.39 Nauka języków obcych
  2.40 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  2.41 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  2.42 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  2.43 Działalność związana z projekcją filmów
  3. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się wewnątrz struktury organizacyjnej w formie zakładu na ograniczonym rozrachunku:
  3.1 zakład jest jednostką organizacyjną stowarzyszenia i podlega zarządowi,
  3.2 zarząd w drodze uchwały powołuje i likwiduję zakład, powołuje i odwołuje kierownika,
  3.3 zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa regulamin, uchwalany przez zarząd,
  3.4 kierownikiem zakładu może być każdy członek Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§22.

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach.
 1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości trzech czwartych głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. Członków Zwyczajnych.
 2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Postanowienie końcowe

§23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm.).